Данни за контакт за докладване на нежелано събитие/информация, касаеща безопасността на пациента/продуктови дефекти: 

[email protected]

Съобщение за поверителност относно лекарствена безопасност

 

Цел на събирането на данни

 

Благодарим Ви, че съобщавате за нежелани събития или друга информация, свързана с лекарствената безопасност (ЛБ), относно продукт на Boehringer Ingelheim International GmbH. Вашето съобщение е важно за опазване на общественото здраве. Данните, които предоставяте, ще бъдат използвани единствено за целите на лекарствената безопасност. Лекарствената безопасност представлява установяване, оценка, разбиране и превенция на нежелани събития или друг медицински проблем.

 

Обработване на съобщението (прехвърляне на данни между компаниите на Boehringer Ingelheim и компетентните органи)

 

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон България КЧТ ще сподели Вашия доклад с Boehringer Ingelheim International GmbH, което управлява глобалната база данни за лекарствена безопасност.

Boehringer Ingelheim има задължение да докладва информацията, свързана с лекарствената безопасност, на компетентните здравни органи по света (включително в страни, където нивото на защита на данните може да е различно от това в ЕС). Докладите съдържат подробности относно докладваното събитие, но само ограничени лични данни:

  • Относно пациентите докладът ще съдържа само [възраст/ дата на раждане / година на раждане], пол и инициали, ако са предоставени, но никога името на пациента. 

  • Относно съобщителите докладът ще включва името, професията (например лекар, фармацевт), инициали или адрес, имейл и телефонен номер, ако са предоставени. Информацията за контакт със съобщителите се изисква за проследяване и получаване на точна и пълна информация за нежеланите събития. Ако съобщителят не желае да предостави своите данни за контакт на Boehringer Ingelheim или накомпетентните органи, в полето за име на съобщителя се попълва „Поверително“.

В случаите, когато Вашите данни бъдат предоставяни на други компании от групата на Boehringer Ingelheim, бизнес партньори или доставчици на услуги извън ЕС, ще осигурим подходяща защита на Вашите лични данни.

 

Период на съхранение

 

Тъй като съобщенията за нежелани събития са важни за опазване на общественото здраве, съобщенията ще бъдат съхранявани най-малко 10 години след изтегляне на продукта от пазара в последната страна, в която се предлага. 

 

Заявки за информация относно обработването на Вашите лични данни

 

При поискване от Ваша страна, ще Ви информираме кои Ваши данни съхраняваме и с каква цел. В определени случаи при основателни причини може да поискате изтриване, коригиране или ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Също така можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с прехвърлянето им към компетентни органи извън ЕС, описани по-горе, освен ако това не нарушава интересите на Boehringer Ingelheim.

Ако Вашите данни бъдат прехвърлени в страна извън ЕС, в която не се предоставя подходяща защита, можете да изискате копие на договора за осъществяване на подходяща защита на личните данни. Изпратете своето искане до нас чрез:

бул. „Ситняково“ №48, Сердика офиси, ет. 8, офиси 808, 807А, гр. София 1505, България

Е-мейл: [email protected]

 

 

В случай че имате оплаквания, можете да се обърнете и към компетентния орган за защита на данните (включително по Вашето местоживеене или където е нашето седалище):

 

Компетентен орган за защита на личните данни по седалището на Boehringer Ingelheim International GmbH:

Държавен комисар по защита на данните и свободата на информацията за федерална провинция Рейнланд-Пфалц (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz), с адрес: Германия, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, е-mail: [email protected]

 

Компетентен орган за защита на личните данни в България:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Правно основание: Член 6, алинея 1, буква „в”, а за прехвърляне извън ЕС - Член 6, алинея 1, буква „е” и Член 49, алинея 1, буква „д” от ОРЗД.