Условия за ползване

 

Лица, за които уебсайтът е предназначен

 

Tова е международен уебсайт, разработен за пациенти, на които е предписан лекарствен продукт, прилаган с инхалатор Respimat®.

 

Използване на съдържание

 

Цялото съдържание на този уебсайт е собственост на дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм и е защитено с авторско право. Позволено е използването на документи, публикувани на този уебсайт, (напр., бели книги, новини, информационни листове и често задавани въпроси), при условие, че:  (1) във всички копия е включено настоящото уведомление, в това число уведомлението за авторско право и съответното разрешение за ползване, (2) съответните документи се ползват за информационна, медийна и нетърговска или лична цел и документите няма да бъдат копирани или публикувани на компютър, свързан с мрежа, нито да бъдат разпространявани в търговска медия, и (3) не са извършени каквито и да е промени по документите. Използването за каквато и да било друга цел изрично се забранява и нарушението на тази забрана може да доведе до гражданскоправни или наказателноправни санкции. Срещу нарушенията ще бъдат предприети съответни правни действия.

 

Предоставеното по-горе разрешение не включва разрешение за ползването на дизайна или оформлението на уебсайта respimat.com, нито на която и да било друга електронна страница, която е собственост на или се управлява или контролира от, или върху нея са предоставени права на дружество от групата на Бьорингер Ингелхайм. Елементите от тези уебсайтове са защитени съгласно правните норми, регламентиращи защита на авторското право,  оформлението и марките, както и забрана за нелоялна конкуренция и др. и не могат да бъдат копирани или имитирани в тяхната цялост или отчасти. Никоя марка, търговски вид, лого, графично изображение, звук или изображение, достъпни на който и да е уебсайт на Бьорингер Ингелхайм, не могат да бъдат копирани или предавани, освен след получаване на  изрично съгласие от конкретното дружество от групата на Бьорингер Ингелхайм, което притежава съответните права.

 

Всички права, които не са изрично предоставени, ще се считат за запазени.

 

Уведомление за търговски марки

 

Търговските наименования на продукти на Бьорингер Ингелхайм, посочени в този уебсайт, независимо дали същите са възпроизведени с удебелен шрифт и с обозначение за търговска марка ® или не, са марки, принадлежащи на дружества от групата на Бьорингер Ингелхайм. Наименованията на други дружества и продукти, споменати на този уебсайт, са марки, принадлежащи на съответните им собственици. Използването на тези марки, на фирменото наименование „Бьорингер Ингелхайм” и на логото на дружеството по начин, различен от разрешения съгласно този уебсайт, е изрично забранено и може да съставлява престъпление съгласно наказателноправните норми. Продуктите, които се обсъждат в този уебсайт, могат да имат различни търговски наименования, различни етикети, описания или количество на активното вещество в различните държави. Моля, свържете се с местното дружество от групата на Бьорингер Ингелхайм, в случай че се нуждаете от разяснение.

 

Ограничаване на отговорността

 

Дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм, както и съответните им доставчици, не предоставят никакви гаранции във връзка с пригодността на информацията, съдържаща се в документите и свързаните с тях графични изображения, публикувани на този уебсайт, за каквито и да било цели. Всички такива документи и графични изображения сe предоставят „такива, каквито са” и не се поемат каквито и да било гаранции във връзка с тях. Дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм, както и съоветните им доставчици, не поемат и няма да носят отговорност за каквито и да било гаранции или условия във връзка с публикувана информация, в това число и подразбиращи се гаранции и условия относно продаваемост, годност за употреба за конкретна цел, наименование и липса на нарушение. Всички рискове във връзка с достъпа до и използването на съдържанието на тази страница се носят от съответния потребител. Дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм, както и съответните им доставчици, не поемат и няма да носят отговорност за каквито и да било специални, косвени или последващи вреди или за каквито и да било вреди в резултат на неизползваемост, загуба на данни или пропуснати ползи във връзка с договорни отношения, небрежност или други нарушения, произтичащи или свързани с използването на информация от този уебсайт.

 

Документите, свързани с фармацевтични продукти, нямат за цел да бъдат използвани вместо консултация с медицински специалист или друг квалифициран специалист. В случай че търсите съвет за конкретен здравословен проблем, моля, обърнете се към медицински специалист.

 

Документите и свързаните с тях графични изображения, публикувани на този сървър, могат да съдържат технически неточности или печатни грешки. Периодично се правят промени на публикуваната информация. Дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм, както и съответните им доставчици, могат да извършват подобрения и/или промени по продукта/ите и/или програмата/ите, описани на този уебсайт, по всяко време.

 

Уведомления във връзка със софтуер, документи и услуги, достъпни на този уебсайт

 

Дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм, както и съответните техни доставчици, не поемат и няма да носят отговорност за каквито и да е специални, косвени или последващи вреди, или за каквито и да е вреди, настъпили в резултат на невъзможност за използване, или на загуба на данни или пропуснати ползи, във връзка с договорни отношения, небрежност или други нарушения, възникнали в резултат на или във връзка с използването на софтуер, документи, предоставяне или непредоставяне на услуги, или информация, достъпни чрез този уебсайт.

 

Връзки към електронни страници на трети страни

 

Някои от връзките на уебсайта ще Ви позволят да напуснете електронната страница на Бьорингер Ингелхайм и да посетите друг уебсайт на трета страна. В случай че не е посочено друго на съответния  уебсайт,  уебсайтовете, към които са публикувани връзки, не са под контрола на Бьорингер Ингелхайм и никое дружество от групата на Бьорингер Ингелхайм не поема и няма да носи отговорност за съдържанието на тези уебсайтове или за публикувани на тях връзки, или за промени и обновяване на информацията на тези страници/ уебсайтове. Също така никое дружество от групата на Бьорингер Ингелхайм не поема и няма да носи отговорност за предаване чрез интернет (webcasting) или за каквото и да било друго съдържание, получено от такава страница, към която са публикувани връзки. Такива връзки се предоставят единствено с цел удобство за потребителите и публикуването на линк към който  и да е друг уебсайт не представлява одобрeние на този уебсайт от страна на дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм.

 

Запитвания и обратна информация

 

Запитвания и други съобщения, адресирани до Бьорингер Ингелхайм, чрез този уебсайт, не трябва да съдържат въпроси относно лично здравословно състояние или относно конкретни продукти, отпускани по лекарско предписание. Подобни запитвания следва да бъдат отнасяни към медицински специалист. В случай че лице, използващо документи от този уебсайт, изпрати отговор, който съдържа изявления, като например въпроси, коментари, предложения или други подобни относно съдържанието на документи, предоставената от съответното лице информация ще се счита за неповерителна и дружествата от групата на Бьорингер Ингелхайм няма да имат каквито и да е задължения по отношение на тази информация и ще имат право по своя преценка да я възпроизвеждат, използват, разкриват или разпространяват без ограничения, като в случаите, когато приложимите правни норми за защита на данните го изискват, горната информация ще бъде анонимизирана.

 

Информационен бюлетин

 

Ако сте абониран/а за информационен бюлетин, Бьорингер Ингелхайм ще Ви информира периодично чрез съобщения по електронната поща за нови източници и предложения за информация. Ако не желаете повече да ползвате тази услуга, можете да се откажете да получавате информация, като последвате връзката, посочена  в края на всяко електронно информационно съобщение.